go.sum in go-shrt

at master

1golang.org/x/sys v0.13.0 h1:Af8nKPmuFypiUBjVoU9V20FiaFXOcuZI21p0ycVYYGE=
2golang.org/x/sys v0.13.0/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=